Tạo Browser đơn giản cho Android – Phần 3

Trong phần 2 bạn đã phát triển browser thô sơ ban đầu lên 1 bước và bạn đã có 1 browser tương đối hoàn thiện. Trong phần 3 này ta sẽ làm cho browser hoàn thiện hơn nữa bằng cách thêm công cụ phóng to, thu nhỏ (zoom in, zoom out).

Để thêm công cụ phóng to thu nhỏ vào browser đang có, ta cần thêm một số đoạn code vào trong Main.java đã có ở phần 2. Toàn bộ những gì cần thêm vào chỉ bao gồm 2 đoạn:

– Đoạn 1. Có thể viết ngay phía bên trên “private class MyWebViewClient extends WebViewClient

private static final FrameLayout.LayoutParams ZOOM_PARAMS = new FrameLayout.LayoutParams(
ViewGroup.LayoutParams.FILL_PARENT,
ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
Gravity.BOTTOM);

– Đoạn 2. Viết bên trong “public void onCreate(Bundle savedInstanceState)“.

FrameLayout mContentView = (FrameLayout) getWindow().
getDecorView().findViewById(android.R.id.content);
final View zoom = this.myWebView.getZoomControls();
mContentView.addView(zoom, ZOOM_PARAMS);
zoom.setVisibility(View.GONE);

Vậy là ta đã có 1 browser tương đối hoàn thiện có thể gắn vào các ứng dụng của Android dễ dàng.