Tạo Browser đơn giản cho Android – Phần 1

Chúng ta có thể tự tạo cho mình 1 Browser đơn giản bằng cách sử dụng WebView. Nhờ WebView bạn có thể có 1 cửa sổ để xem website ngay trong 1 ứng dụng Android. Trong hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tạo 1 Activity đơn giản để xem 1 trang web.

1. Tạo 1 project mới có Create Activity tên là Main.
2. main.xml có dạng:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<TextView android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="fill_parent"
android:textSize="40px"
android:id="@+id/titleTxt"
android:gravity="center">
</TextView>
<WebView android:id="@+id/webView"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"  />
</LinearLayout>

3. Main.java được xây dựng như sau:

public class Main extends Activity {

private WebView myWebView;
private TextView title_txt;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);

//khai báo title
title_txt = (TextView)findViewById(R.id.titleTxt);
title_txt.setText("WebView P1");
//
myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webView);

//địa chỉ web được đặt mặc định
myWebView.loadUrl("http://www.yourdomain.com");
}
}

4. Cuối cùng bạn nhớ thay đổi AndroidManifest.xml cho phép kết nối với Internet

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>

Phần 2 của bài này sẽ giúp bạn phát triển browser này hoàn thiện hơn với việc thêm vào thanh địa chỉ, nơi người dùng có thể đưa địa chỉ website muốn truy cập vào và 1 nút để thực hiện việc truy cập.