Load image từ XML với SAX Parser

Ở bài này bạn sẽ học cách làm việc với XML bằng SAX Parser. Qua file XML chúng ta sẽ load 1 tấm ảnh lên màn hình Android. File xmlParsing.xml nằm trong thư mục xmlParser.
File XML sẽ có dạng như sau:

xmlParsing.xml

<index>
 <item>
   <name>my Name 1</name>
   <website category="Android">http://localhost/xmlParser/</website>
   <picname>pic1.png</picname>
 </item>
 <item>
   <name>my Name 2</name>
   <website category="Flash">http://localhost/xmlParser/</website>
   <picname>pic2.png</picname>
 </item>
</index>

Trong đó pic1.png và pic2.png sẽ là 2 tấm ảnh được lấy lên màn hình Android. Cả 2 ảnh này đều được để trong thư mục xmlParser.

Java:

Main.java

public class Main extends Activity {
  SitesList sitesList = null;
  public String myimageURL;
  public String picName;
  public ImageView loader;
  public TextView myURL_txt;

  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.main);

   myURL_txt = (TextView) findViewById(R.id.url_txt);
   loader = (ImageView) findViewById(R.id.loader);

   try {
     SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
     SAXParser sp = spf.newSAXParser();
     XMLReader xr = sp.getXMLReader();
     URL sourceUrl = new URL(
        "http://localhost/xmlParser/xmlParsing.xml");

     // Tạo handler để xử lý XML Tags ( extends DefaultHandler )
     MyXMLHandler myXMLHandler = new MyXMLHandler();
     xr.setContentHandler(myXMLHandler);
     xr.parse(new InputSource(sourceUrl.openStream()));

   } catch (Exception e) {
     System.out.println("XML Pasing Excpetion = " + e);
   }

   // Lấy kết quả từ MyXMLHandler SitlesList Object 
   sitesList = MyXMLHandler.sitesList;

   for (int i = 0; i < sitesList.getName().size(); i++) {
     Log.d("MyTrace", "name: " + sitesList.getName().get(i));
     Log.d("MyTrace", "website: " + sitesList.getWebsite().get(i));
     Log.d("MyTrace", "category: " + sitesList.getCategory().get(i));

     myimageURL = sitesList.getWebsite().get(1);
     picName = sitesList.getpicName().get(1);
     myURL_txt.setText("link: " + myimageURL + picName);
   }
		
   downloadFile(myimageURL + picName);
   Log.d("MyTrace", "url: " + myimageURL + picName);
  }

  Bitmap bmImg;
  void downloadFile(String fileUrl) {
   URL myFileUrl = null;
   try {
     myFileUrl = new URL(fileUrl);
   } catch (MalformedURLException e) {
     // TODO Auto-generated catch block
     e.printStackTrace();
   }
   try {
     HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) myFileUrl
        .openConnection();
     conn.setDoInput(true);
     conn.connect();
     InputStream is = conn.getInputStream();

     bmImg = BitmapFactory.decodeStream(is);
     loader.setImageBitmap(bmImg);
   } catch (IOException e) {
     // TODO Auto-generated catch block
     e.printStackTrace();
   }
  }
}

MyXMLHandler.java

public class MyXMLHandler extends DefaultHandler {
  Boolean currentElement = false;
  String currentValue = null;
  public static SitesList sitesList = null;

  public static SitesList getSitesList() {
   return sitesList;
  }

  public static void setSitesList(SitesList sitesList) {
   MyXMLHandler.sitesList = sitesList;
  }

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName,
     Attributes attributes) throws SAXException {

   currentElement = true;
   if (localName.equals("index")) {
     sitesList = new SitesList();
   } else if (localName.equals("website")) {
     // Lấy giá trị attributes
     String attr = attributes.getValue("category");
     sitesList.setCategory(attr);
   }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName)
     throws SAXException {

   currentElement = false;

   // Gắn giá trị
   if (localName.equalsIgnoreCase("name"))
     sitesList.setName(currentValue);
   else if (localName.equalsIgnoreCase("website"))
     sitesList.setWebsite(currentValue);
   else if (localName.equalsIgnoreCase("picName"))
     sitesList.setpicName(currentValue);
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length)
     throws SAXException {

   if (currentElement) {
     currentValue = new String(ch, start, length);
     currentElement = false;
   }
  }
}

SitesList.java

public class SitesList {
  private ArrayList< String > name = new ArrayList< String >();
  private ArrayList< String > website = new ArrayList< String >();
  private ArrayList< String > category = new ArrayList< String >();
  private ArrayList< String > picName = new ArrayList< String >();

  public ArrayList< String > getName() {
   return name;
  }

  public void setName(String name) {
   this.name.add(name);
  }

  public ArrayList< String > getWebsite() {
   return website;
  }

  public void setWebsite(String website) {
   this.website.add(website);
  }

  public ArrayList< String > getCategory() {
   return category;
  }

  public void setCategory(String category) {
   this.category.add(category);
  }
	
  public ArrayList< String > getpicName() {
   return picName;
  }

  public void setpicName(String picName) {
   this.picName.add(picName);
  }
}

Cuối cùng bạn đừng quên gắn vào AndroidManifest.xml trong Uses Permission giá trị android.permission.INTERNET nhé.