FlashVars trong AS2 và AS3

FlashVars là 1 phương pháp đơn giản và dễ dàng để truyền dữ liệu (data) hoặc các biến (variables) từ HTML vào Flash. Các biến được truyền qua FlashVars sẽ đi vào _root của Flash.

Trong file HTML, biến được truyền qua FlashVars có dạng như  sau:

<param name="FlashVars" value="ngon_ngu=tieng_viet" />

Trong đó “ngon_ngu” chính là tên biến còn “tieng_viet” là giá trị.

– Để nhận biến truyền vào từ HTML, cách viết trong AS2 rất đơn giản:

var myVar:String = ngon_ngu;
myVar_txt.text = myVar;

Kết quả: Dynamic Text “myVar_txt” sẽ cho text là “tieng_viet”

– AS3 viết phức tạp hơn 1 chút nhưng cũng sẽ cho ra kết quả tương tự

var myVar:String = this.loaderInfo.parameters.ngon_ngu;
myVar_txt.text = myVar;