Nhúng (Embed) 1 tấm ảnh vào Flash.

Sử dụng [Embed] để nhúng 1 tấm ảnh vào Flash thực chất là việc sử dụng ActionScript để làm thay động tác import vào Library bằng tay.

Script để Embed có dạng như sau:

[Embed(source = "myImage.jpg")]

Còn sau đây là toàn bộ Class dùng để Embed và hiển thị 1 tấm ảnh trong Flash.

EmbedImage.as

package 
{
	import flash.display.Sprite;
	import flash.display.Bitmap;

	public class EmbedImage extends Sprite
	{
		[Embed(source = "myImage.jpg")]
		public var imageCL:Class;
		public function EmbedImage()
		{
			var imageCL:Bitmap = new imageCL;
			//xác định vị trí và gắn image vào swf
			imageCL.x = 50;
			imageCL.y = 50;
			addChild(imageCL);
		}
	}
}

Tương tự bạn cũng có thể embed 1 file swf khác từ ngoài vào file swf chính như cách embed image bên trên.

Script để Embed là giống nhau:

[Embed(source = "mySwf.swf")]

Chỉ cần thay đổi 1 điểm nhỏ. Thay vì để:

var imageCL:Bitmap = new imageCL();

thì thay bằng:

var imageCL:Sprite = new imageCL();

Bạn cũng có thể làm tương tự để Embed âm thanh vào.